Image

Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Бөкөнбаев көч. 102

Бенефициарлар менен кайтарым байланыш механизми (КБМ)

Кайтарым байланыш механизми (КБМ) – бул ыкчам жана объективдүү маалыматты алуу, АРИСтин долбоорлоруна байланыштуу жана аларды ишке ашыруунун бардык этаптарында кайрылууларды (арыздар, сунуштар, даттануулар, суроо-талаптар, позитивдүү мүнөздөмөлөр) баалоо жана кароо.

КБМ принциби – бул долбоордун кызыкдар адамдарынын кайрылууну берүүсү үчүн, жашырын кайрылууну берүү мүмкүндүгү менен, жеткиликтүү каналдар менен түз жана кайтарым байланыш.

Долбоордун кызыкдар адамдары – бул долбоор түздөн-түз же кыйыр оң же терс же таасир көрсөтө турган адамдар.

Долбоордун кызыкдар адамдары, башкалардан тышкары, төмөндөгүлөргө укуктуу:

 • Маалыматты алууга укук;
 • Үчүнчү тараптардын укуксуз кийлигишүүсүнөн укук;
 • Алдамчылык жана коррупция учурлары жок долбоорго укук.

Ар кандай адамдар (айылдын тургундарын, подрядчыларды, долбоордун кызматкерлерин, бийлик органдарын жана башка тартылган жактарды кошкондо) эгер алар жогоруда көрсөтүлгөн бир же бир нече укуктар, долбоордук принциптердин же жол-жоболордун кандайдыр бири бузулду деп эсептесе даттана алат.

Ар кандай адамдар КБМ аркылуу долбоордун ар кандай аспектиси боюнча өзүнүн комментарийлерин же сунуштарын жибере алат. Бардык даттануулар катталууга жана Аткарымдык жетекчилик менен бардык жооптордун ылайык келишин камсыздаган, тийиштүү долбоордук кызматкерлер менен макулдашуу боюнча жооп берүү үчүн АРИСтин Борбордук кеңсесиндеги КБМдин жооптуу кызматкерине берилүүгө тийиш.

АРИС КБМ маалымат үчүн жеткирет.

АРИСтин долбоорлорун ишке ашыруунун бардык этаптарында АРИСтин долбоорлорун ишке ашыруу жөнүндө сизди кызыктарган бардык суроолор жана даттануулар боюнча, каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу учурлары жөнүндө, АРИС ишке ашырып жаткан долбоорлордун алкагында жасалган коррупциянын мүмкүн болгон фактылары жөнүндө Сиз АРИС КБМге төмөндөгү маалыматты берүү каналдары боюнча билдире аласыз:

Жашырын билдирмелер дагы кабыл алынат.

Каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу жана коррупция болуп эмнелер саналат?

Төмөндө саналып өткөн бузуулар жөнүндө АРИС КБМге билдирүү керек:

 • контракттарды түзүү жана сатып алуулар боюнча жетекчиликтердин жол-жоболорун бузуу;
 • торуктарды тийиштүү эмес өткөрүү;
 • торуктардын катышуучулары менен сөз байлашуу;
 • торуктарды алдоо жолу менен өткөрүү;
 • контракттарды аткарууда алдамчылык;
 • контракттарды түзүүдө алдоо;
 • аудитордук баалоону жүргүзүүдө алдамчылык;
 • продукцияны алмаштырып коюу;
 • баалдарды туура эмес калькуляциялоо же бөлүктөрдүн жетиштүү эмес болушу;
 • эмгек үчүн акыны туура эмес дайындоо / чыгашаларды туура эмес аныктоо;
 • паракорчулук жана ыраазычылыктарды алуу;
 • пара берүү жана/же пара алуу аракети;
 • кызматтык абалын колдонуп каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу;
 • транспорттук чыгашалар менен байланыштуу укук бузуулар;
 • уурдоо жана чыгашаларды чыгымдоо;
 • АРИС берген каражаттарды одоно ысыраптоо;
 • каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу, уурдоого алып келген аракеттердин башка түрлөрү.

Сиздин пикирди биз баалайбыз – бул биз үчүн маанилүү!