Меню

Публикации по ПроектуВерсия для печати

"Жайыт ротациясы" бюллетени. Колдонмо жана сунуштар  (кыргызча варианты)
 
Бюллетень "Пастбищная ротация". Руководство и рекомендации  (русский вариант)
 
Климаттын өзгөрүшүнүн таасири жана адаптациялык технологиялар боюнча практикалык колдонмо  (кыргызча варианты)
 
Практическое руководство по влиянию изменения климата и адаптационным технологиям  (русский вариант)
 
"Ротациялык системаны уюштуруу аркылуу жайыттарды жакшыртуу" окуу модулу  (кыргызча варианты)
 
Учебный модуль "Улучшение пастбищ путем организации ротационной системы"  (русский вариант)
 
Ветеринария жана зоогигиена негиздери боюнча окуу куралы  (кыргызча варианты)