Меню

Шаарды өнүктүрүү долбооруБасып чыгаруу үчүн вариант

 
Шаарды өнүктүрүү долбоору (ШӨД)

Имараттардын энергонатыйжалуулугун жана сейсмикалык туруктуулугун жогорулатуу технологияларын колдонуу менен катар, суу менен камсыз кылуу, катуу тиричилик калдыктарын башкаруу жана башка шаардык инфраструктура сыяктуу базалык кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү жакшыртууга багытталган.

Долбоор боюнча каржылоонун жалпы суммасы 14,4 млн. АКШ долларын түзөт, алар 6,6 млн. АКШ долл. кредиттик каражаттарды жана ЭӨА тармагы боюнча бөлүнүүчү 5,4 млн. АКШ долл. гранттык каражаттарды жана 2,4 млн. АКШ долл. суммасында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кош каржылоосун камтыйт. 

Донор

Дүйнөлүк банк

Каржылоонун жалпы суммасы

14 400 000 АКШ доллары, анын ичинен:
5 400 000 АКШ доллары – грант,
6 600 000 АКШ доллары – кредит,
2 400 000 АКШ доллары – КР Өкмөтүнүн кош каржылоосу

Географиялык камтуусу

Шаарлар: Кербен, Сүлүктү, Балыкчы, Токтогул

Ишке ашыруунун пландалган мезгили

2017 – 2020-ж.ж.

Аткаруучу агентство

Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу (АРИС)

Долбоорду даярдоо Европа жана Борбордук Азия регионунда потенциалды өнүктүрүү боюнча Трасттык фонд (ECAPDEV) Кыргыз Республикасына бөлгөн 580 миң АКШ доллары суммасында гранттык каражаттардын эсебинен каржыланат, өнүгүп жаткан өлкөлөрдө климатка байланыштуу табигый кырсыктарды жана тобокелчиликтерди башкарууну азайтуу боюнча мульти-донордук трасттык фонддун (GFDRR) алкагында ошондой эле 207 миң АКШ долл. суммасына грант бөлүнгөн, бул Долбоор боюнча даярдоо иштерин аткаруу үчүн зарыл консультанттарды ишке алууга шарт түздү: 

  • ПГР алкагында суу менен камсыз кылуу системаларын кийинки реабилитациялоо үчүн Кербен жана Сүлүктү шаарларынын долбоордук-сметалык документациясынын техникалык-экономикалык негиздемесин (ДСД ТЭН) даярдоо.
  • ПГР алкагында жогоруда көрсөтүлгөн шаарларда көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча реабилитациялык жумуштарды кийинки аткаруу үчүн Балыкчы жана Токтогул шаарлары үчүн долбоордук-сметалык документацияны (ДСД) даярдоо.
  • ПГР алкагында жогоруда көрсөтүлгөн шаарларда энергонатыйжалуулук жана сейсмикалык туруктуулукту жогорулатуу боюнча реабилитациялык жумуштарды кийинки аткаруу үчүн Балыкчы жана Токтогул шаарлары үчүн долбоордук-сметалык документациянын техникалык-экономикалык негиздемесин (ДСД ТЭН) даярдоо.

Долбоорду даярдоодо ошондой эле GFDRR жана ESMAP каржылоосунда жүргүзүлгөн изилдөөлөр жардам берди.

Сунушталган долбоорду өнүктүрүүнүн максаты

муниципалдык кызматтардын сапатын жакшыртуу жана катышкан шаарларда пилоттук негизде шаардык инфраструктуранын энергонатыйжалуулугун жана сейсмикалык туруктуулугун жогорулатууда камтылган.

Бул максат (i) суу менен камсыз кылуу, катуу тиричилик калдыктарын башкаруу жана көчөлөрдү жарыктандыруу, (ii) пилоттук негизде, мектептер сыяктуу социалдык инфраструктуранын объекттеринин энергонатыйжалуулугун жана сейсмикалык коопсуздугун жогорулатуу үчүн жана (iii) шаардык пландоо чөйрөсүндө АКжТКЧМА потенциалын бекемдөө үчүн, ошондой эле жергиликтүү деңгээлде кызматтарды пландоо жана көрсөтүү үчүн катышкан шаарлардын потенциалын жогорулатуу үчүн финансылык ресурстарды мобилизациялоо эсебинен жетишилет.

Долбоор боюнча негизги бенефициарлар болуп катышкан шаарлардын тургундары, кызматтарды жабдып-жеткирүүчүлөр жана Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агентствосу саналат (АКжТКЧМА). Долбоорду даярдоо стадиясында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тандоонун: (i) муниципалдык кызматтарга карата жеткиликтүүлүктөгү боштуктар, (ii) калк жана калктын өсүшү, (iii) чыр-чатак аймактар жана географиялык бөлүштүрүлүшү, (iv) шаар жергесинде жакырчылыктын концентрациясынын деңгээли, жана (v) сектордо донорлордун катышуусунун критерийлеринин негизинде, артыкчылыктуу катары төрт шаарды тандап алган – бул Сүлүктү, Кербен, Балыкчы жана Токтогул. Суу менен камсыз кылуу, катуу тиричилик калдыктарын башкаруу, көчөлөрдү жарыктандыруу кызматтарын жакшыртуу жана социалдык инфраструктуранын объекттерин модернизациялоо боюнча жумуштарды каржылоонун натыйжасында 59 000 тургун долбоор боюнча пайда алышы божомолдонууда.

Долбоордун компоненттери

А компоненти: Шаарды өнүктүрүү (12,8 млн. АКШ долл.)

Бул компоненттин алкагында катышкан шаарларда кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртууга багытталган иш чаралар каржыланат. Катышкан шаарларды тандоо жана артыкчылыктуулук (i) муниципалдык кызматтарга карата жеткиликтүүлүктөгү боштуктар, (ii) калк жана калктын өсүшү, (iii) географиялык бөлүштүрүлүшү, (iv) жакырчылыктын деңгээли, жана (v) сектордо донорлордун учурдагы катышуусу сыяктуу критерийлердин негизинде ишке ашырылат. Тандоонун критерийлери жана процесси 2-тиркемеде мындан деталдуу баяндалат. Бул компонент төмөндөгү чакан компоненттерди өзүнө камтыйт:

А1 чакан компоненти: Муниципалдык кызматтар (9,0 млн. АКШ долл.)

A2 чакан компоненти: Пилоттук негизде коопсуз жана энергонатыйжалуу социалдык инфраструктура (3,8 млн. АКШ долл.)

B компоненти: Институционалдык өнүктүрүү (0,7 млн. АКШ долл.)

Бул компоненттин алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө катышкан шаарларда кызматтарды көрсөтүү үчүн потенциалды жогорулатууга багыттала турган, жергиликтүү деңгээлде конкреттүү иш чаралар менен борбордук деңгээлде шаардык пландоо жана өнүктүрүү саясатынын кеңири реформаларын ишке ашыруу маселелеринде колдоо көрсөтүлөт.

C компоненти: Долбоорду ишке ашырууну колдоо (0,9 млн. АКШ долл.)

Ушул компонент боюнча долбоорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүлөт, төмөнкүлөрдү кошкондо: (i) долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнө жана катышкан шаарларда долбоор боюнча иш чараларды ишке ашырууда жардам көрсөтүү үчүн жергиликтүү эксперттерди ишке алуу; (ii) мониторинг жана баалоо (МжБ) системасын колдоо; (iii) долбоорду ишке ашыруу менен байланыштуу долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн аткарымдык чыгашалары, консультациялык кызматтар үчүн сый акыларды жана республиканын ичинде иш сапарлар чыгымдарын кошкондо; (iv) долбоор боюнча аткарымдык чыгашалар; (v) долбоордун эсеп-чотторунун жылдык аудити.

Сунушталган Шаарды өнүктүрүү долбоору (ШӨД) 2014-2017-финансылык жылдарга Кыргыз Республикасы жана Дүйнөлүк банк ортосунда Өнөктөштүктүн учурдагы стратегиясына киргизилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Дүйнөлүк банк тарабынан зарыл жактырууну алуудан кийин 2015-жылдын 15-декабрында Шаарды өнүктүрүү долбоору боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн.

2016-жылдын 25-апрелинде ЭӨА жана КР Өкмөтүнүн атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги ортосунда финансылык макулдашууга кол коюлган.

КР Өкмөтүнүн токтом долбоору жана финансылык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору кызыкдар министрликтер жана ведомстволор менен макулдашылган. Шаарды өнүктүрүү долбоорун каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору КР Жогорку Кеңеши тарабынан үчүнчү окууда жактырылган.

2016-жылдын 14-декабрында Долбоорду ратификациялоо жөнүндө мыйзамга Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кол коюлган. 29-декабрда Шаарды өнүктүрүү долбоору күчүнө кирген.