Меню

Айылдык калкты колдоо ДолбооруБасып чыгаруу үчүн вариант

Жакырчылыкты кыскартуунун Япониялык фонду аркылуу Азия өнүктүрүү банкы ӨБ) тарабынан каржыланып жаткан Айылдык калкка колдоо көрсөтүү долбоору экономикалык иштин натыйжалуулугун жогорулатуу жана диверсификациялоо аркылуу Чуй жана Ош облустарындагы жакыр уй чарбаларынын турмуш денгээлин жакшыртууга багытталган.

Короо жай участоктору бар үй чарбалары жана чакан жер үлүштөрү бар фермерлер, анын ичинде аялдар долбоордун алгачкы бенефициарлары болуп саналат. Долбоор кредит алуу мүмкүнчүлүгүнүн аздыгына жана күрөөгө коюу боюнча чектөөлөрү бар болгондугуна байланыштуу жакыр үй чарбаларына жана алда канча жакыр фермерлерге биринчи кезекте жардам берүүгө багытталган.

Күтүлгөн урунттуу көрсөткүчтөр:

  • тандалып алынган айылдарда жакырчылыктын пайызын 15 %га кыскартуу;
  • тикелей бенефициар-үй чарбаларынын айкын денгээлин орточо 20 %га жогорулатуу;
  • 75 % бенефициар-үй чарбаларында жүргүзүлүп жаткан айыл чарба иштеринен башка иштин натыйжалуулугун жогорулатуу;
  • 50 % бенефициар-үй чарбаларынын киреше булактарын диверсификациялоо жана/же мүлктүк базасын жакшыртуу.

Долбоордун компоненттери:

  • А компоненти: Кирешелерди жогорулатуу боюнча ишти кенейтүү жана диверсификациялоо.
  • В компоненти: Бенефициарлардын жана жергиликтүү ӨЭУлардын потенциалын жогорулатуу.
  • С компоненти: Долбоорду башкаруунун мониторинги жана аудити.

Долбоорду каржылоо булагы: Жакырчылыкты кыскартуунун Япониялык фонду (JFPR).

Узактыгы: 3 жыл.

Ишке ашыруунун башталышы: 2005-жылдын октябры.

Географиялык жагынын камтылышы: Болжол менен Чүй жана Ош облустарынын 120га жакын айылы.