Меню

ПСИ-3 ишке ашыруунун алкагында облустук конкурстук комиссиялар тууралуу эң маанилүү нерселер Басып чыгаруу үчүн вариант

13. 03. 2020 г.

Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоорунун 3-циклин ишке ашыруунун алкагында облустук конкурстук комиссияларды (ОКК) жүргүзүү качан өткөрүлөт?

Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу (АРИС) жергиликтүү коомчулуктардын демилгелерине гранттарды бөлөт. Дүйнөлүк банктын финансылык колдоосу алдында Айылды инвестициялоонун үчүнчү долбоорунун (ПСИ-3)  алкагында  жаңы балдар бакчалары, фельдшердик-акушерддик пункттар пайда болот, бир катар мектептерде  капиталдык оңдоо жүргүзүлөт,  жолдорду оңдоо ишке ашырылат, көчөлөрдү жарыктандыруу кошулат жана Ысык-Көл, Нарын, Талас жана Чүй облустарынын калктуу пункттарында бир катар башка демилгелер ишке ашырылат. Алардын жүрүшүндө  гранттык каржылоо үчүн чакан долбоорлор жана микродолбоорлор аныктала турган чакан гранттарды тандоо боюнча облустук конкурстук комиссияларды өткөрүү 2020-жылдын 9-18-мартына чейинки мезгилге пландалган. 

 Эмне үчүн Кыргызстандын ушул облустары катышат?

Ысык-Көл, Нарын, Талас жана Чүй облустары ПСИ-3 аткарымдык жетекчилигине ылайык ПСИ-3 долбоорун ишке ашыруунун максаттуу аймактары болуп саналат. Долбоор бул облустардын 266 айылдык аймагында коомчулуктардын социалдык мобилизациясы боюнча иш чараларды жүргүзө баштаган. Бул иш чаралардын максаты болуп жергиликтүү потенциалды өнүктүрүү жана социалдык маанидеги сапаттуу объекттерге жеткиликтүүлүктү жакшыртуу саналат. Коомчулуктарды мобилизациялоонун жыйынтыктарынын бири болуп чакан гранттар конкурсунда катышуу үчүн чакан долбоордук жана микродолбоордук сунуштардын пакетин даярдоо саналат.

 ОККнын курамына ким кирет?

 Ар бир 4 облустук конкурстук комиссиянын (ОКК) курамына өкмөттүк эмес уюмдардын (ӨЭУ) 3 өкүлү жана облустук деңгээлдеги 3 кызмат адамы кирет. ӨЭУ өкүлдөрү облуста аракеттенген уюмда иштөөгө тийиш; эң жок дегенде ӨЭУ бир мүчөсү эл аралык уюмга иштөөгө тийиш. ОКК төрагасы ОКК мүчөлөрү тарабынан өзүнүн мүчөлөрүнүн арасынан шайланат. ОККнын бардык мүчөлөрү комиссияда иштөөнүн алдында Жүрүм-турум кодексине кол коет.

ЧД жана МД тандоо кандай критерийлер боюнча жүргүзүлөт?

ОКК мүчөлөрү АРИС ПСИ-3 Аткарымдык жетекчилигинде бекитилген кеңири критерийлерге ылайык сунуштарды карайт жана колдонууга милдеттүү. ОКК мүчөлөрү эки тизмени түзөт: (i) баалоонун кийинки этабына өтүүгө тийиш болгон канааттандыраарлык сапаты бар сунуштар, жана (ii) канааттандыраарлык сапаты жоктору, бул сунуш эмне үчүн канааттандыраарлык эмес деп саналган себептерди көрсөтүүнү кошкондо.  Бардык сунуштарды кароодон кийин ОКК мүчөлөрү критерийлерге ылайык экинчи раундда каралып жана баалана турган сунуштардын консолидацияланган тизмесин түзөт. Шарттуу түрдө тандоо критерийлери үч блоктон турат:  1. Айылдык аймактын  бакубатчылыгы жана жакырчылыгы, 2.  Чечимдер процессинде жана кабыл алууда гендердик теңчилик, 3. Коомчулуктарды мобилизациялоо процессинде катышуунун деңгээли/сапаты. Берилген билдирме үчүн  максималдуу сан 1000 (бир миң) балл. Ар бир блок АА берген ар бир билдирме боюнча ОКК мүчөлөрүнүн баллдарды чыгарууга карата объективдүү келүүгө шарт түзгөн  бир нече критерийлерден турат.  ОККда тандоо критерийлери менен толугураак жогоруда көрсөтүлгөн шилтеме боюнча таанышса болот.

Конкурсту өткөрүүнүн айкындуулугу кантип камсыздалат?

Чакан долбоорлорду жана микродолбоорлорду баалоонун автоматташтырылган системасы, б.а. автоматташтырылган система ар бир  ОКК мүчөсүнүн баллдарын/баалоону жана сунуш үчүн орто баллды эсептейт. Облустук конкурстук комиссиялардын мүчөлөрүнүн баалоосу, ошондой эле утуп алган чакан долбоорлордун жана микродолбоорлордун тизмеси, АРИСтин веб-сайтында онлайн-реждимде жеткиликтүү: https://vip3.aris.kg.

Конкурстук долбоордук сунуштарды баалоодо азыркы учурда колдонуп турган шайман инновациялык болуп саналат, көптөгөн тобокелчиликтерди алып таштайт жана мүмкүн болгон алдын-ала макулдашууларды жана тараптардын биригишкендигин  алып салат.

АРИС кызматкерлерине, алардын өзүнүн облусунда жайгаштырылган сунуштарды текшерүүгө тыюу салынган. АРИСтин кызматкелери сунуштардын маңызы боюнча сапаттуу чечимдерди кабыл албайт жана бардык кызматкерлер кол койгон Жүрүм-турумдун кодексинде баяндалган чынчылдыктын  эрежелери сакталат. АРИСтин Ички аудит бөлүмү (ИАБ) ПСИ-3 долбоорунун тобу менен бир убакта контролдук тизмелер туура толтурулгандыгын экинчи ирет  текшерүү үчүн иш жүргүзөт.

Конкурска түшкөн бардык долбоордук сунуштар (айылдык аймактардын чакан долбоорлору жана микродолбоорлору) ПСИ-3 жаңыртылган дизайнынын талаптарына ылайык келишине текшерилет. АРИС - сунуштар Долбоордун укуктуулуктун объективдүү критерийлерине  ылайык келишин жана ПСИ-3 аткарымдык жетекчилигинин талаптарына ылайык социалдык мобилизация жүргүзүлгөндүгүн текшерет. 

АРИСке карата сунуштардын укуктуулугуна же кандайдыр бир түрдө  облустук конкурстук комиссиянын (ОКК) таасир көрсөтүүгө карата  ички же тышкы адамдардын ар кандай аракеттери жөнүндө, АРИСтин кайтарым байланыш механизминин (КБМ)  байланышуу маалыматтары боюнча билдирилүүгө тийиш.

Кайтарым байланыш механизми деген эмне?

Кайтарым байланыш механизми (КБМ) – бул  ыкчам жана объективдүү маалыматты алуу, АРИСтин долбоорлоруна байланыштуу жана  аларды ишке ашыруунун бардык этаптарында кайрылууларды (арыздар, сунуштар, даттануулар, суроо-талаптар, позитивдүү мүнөздөмөлөр) баалоо жана  кароо. 

КБМ принциби – бул долбоордун кызыкдар адамдарынын кайрылууну берүүсү  үчүн, жашырын кайрылууну берүү мүмкүндүгү менен,  жеткиликтүү каналдар менен түз жана кайтарым байланыш.

АРИС КБМ каналдары боюнча ким кайрыла алат?

Долбоордун кызыкдар адамдары – бул долбоор аларга түздөн-түз же кыйыр  оң жана терс таасир көрсөткөн адамдар.

Долбоордун кызыкдар адамдары башкалардан тышкары, төмөндөгү укуктарга ээ:

  • Маалыматты алууга укук;
  • Үчүнчү жактар тарабынан укуксуз кийлигишүүдөн укук;
  • Алдамчылык жана коррупция учурларысыз долбоорго укук.

Ар кандай адамдар (айылдын тургундарын, подрядчыларды, долбоордун кызматкерлерин, бийлик органдарын жана башка тартылган жактарды кошкондо)  эгер алар жогоруда көрсөтүлгөн бир же бир нече укуктар, долбоордук принциптердин же жол-жоболордун кандайдыр бири бузулду деп эсептесе даттана алат.

Ар кандай адамдар КБМ аркылуу долбоордун ар кандай аспектиси боюнча өзүнүн комментарийлерин же сунуштарын жибере алат. Бардык даттануулар катталууга жана Аткарымдык жетекчилик менен бардык жооптордун ылайык келишин камсыздаган, тийиштүү долбордук кызматкерлер менен макулдашуу боюнча жооп берүү үчүн АРИСтин Борбордук кеңсесиндеги КБМдин жооптуу кызматкерине берилүүгө тийиш.

 АРИС КБМге кайсыл каналдар боюнча кайрылууга болот?

АРИС КБМ маалымат үчүн жеткирет:

АРИСтин долбоорлорун ишке ашыруунун бардык этаптарында АРИСтин долбоорлорун ишке ашыруу жөнүндө сизди кызыктарган бардык суроолор жана даттануулар боюнча, каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу учурлары жөнүндө, АРИС ишке ашырып жаткан долбоорлордун алкагында жасалган коррпциянын мүмкүн болгон фактылары жөнүндө, Сиз АРИС КБМге төмөндөгү маалыматты берүү каналдары боюнча  билдире аласыз: 

  • WhatsApp: + 996 (770) 70-05-22, тел.: + 996 (550) 70-05-22,
  • АРИСтин веб-сайты: www.aris.kg,
  • Электрондук почта e-mail: bfm@aris.kg,
  • Социалдык тармактар;
  • Оозеки же жазуу жүзүндө кайрылуулар;
  • Колдон-колго каттар;
  • АРИСтин кабылдамасы. 

Жашырын билдирүүлөр дагы кабыл алынат.

 

Фотогалерея